Çevre Ve Şehircilik Il Müdürlüğünün Görev Ve Yetkileri Nelerdir ?

Ozer

Global Mod
Global Mod
Aevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14AA14 Nedir?Aevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14AA14, TA14rkiye'deki yerel yAnetimlerin bir parAasA olarak, Aevre ve Aehircilik konularAnda il dA14zeyinde uygulama ve denetim gArevlerini yerine getiren kurumlardan biridir. Bu mA14dA14rlA14kler, Aevre koruma, kentsel dAnA14AA14m, imar planlamasA, konut politikalarA gibi konularAn yAnetimi ve denetimi ile ilgili olarak AalAAmalar yA14rA14tA14rler.MA14dA14rlA14k, yerel yAnetimlerin merkezi birimlerinden olan Aevre ve Aehircilik BakanlAAA'na baAlA olarak faaliyet gAsterir. Her ilde bulunan bu mA14dA14rlA14kler, ildeki Aevre ve Aehircilik ile ilgili politikalarAn uygulanmasAndan ve denetlenmesinden sorumludur. Al mA14dA14rlA14kleri, bakanlAk politikalarAnA yerel dA14zeyde hayata geAirerek, ilin Aevresel ve Aehirsel kalkAnmasAna katkAda bulunur.Aevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14AA14nA14n GArevleriAevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14AA14'nA14n genel gArevleri arasAnda Aevre koruma, kentsel dAnA14AA14m, imar planlamasA, yapA denetimi gibi konular yer alAr. Bu gArevler, ildeki Aevresel ve Aehirsel yapAlanmayA dA14zenlemek ve kontrol etmek amacAyla yA14rA14tA14lA14r.1. Aevre Koruma: Aevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14AA14, il sAnArlarA iAindeki Aevresel kaynaklarAn korunmasA ve sA14rdA14rA14lebilir bir Aevre politikasAnAn yA14rA14tA14lmesi iAin AalAAAr. Bunun yanA sAra, Aevre kirliliAinin Anlenmesi, atAk yAnetimi, su ve hava kalitesinin korunmasA gibi konularda denetimler yapar ve Aevreyle ilgili projeleri destekler.2. Kentsel DAnA14AA14m: Al mA14dA14rlA14kleri, kentsel dAnA14AA14m projelerini planlar, uygular ve denetler. Bu kapsamda, riskli alanlardaki yapAlarAn gA14venli hale getirilmesi, Aevresel risklerin azaltAlmasA ve kentsel estetiAin saAlanmasA iAin AalAAmalar yaparlar.3. Amar PlanlamasA: MA14dA14rlA14k, il genelindeki imar planlarAnA hazArlar, revize eder ve uygular. Bu planlar, ilin kentleAme ve yapAlaAma sA14recini dA14zenler ve Aevresel dengeyi korumayA hedefler.4. YapA Denetimi: AnAaat faaliyetlerini denetlemek ve yapAlan binalarAn teknik ve hukuki standartlara uygunluAunu kontrol etmek de mA14dA14rlA14AA14n gArevleri arasAndadAr. Bu denetimler, yapA gA14venliAi ve Aevre saAlAAA aAAsAndan bA14yA14k Anem taAAr.5. Konut PolitikalarA: Aevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14AA14, konut ihtiyacAnA karAAlamak ve uygun konut politikalarAnA belirlemek iAin AalAAmalar yA14rA14tA14r. Bu kapsamda, konut projelerini destekler, kentsel dAnA14AA14m sA14recinde konut edinme imkanlarA sunar ve konut alanlarAnAn planlanmasA konusunda AalAAmalar yapar.6. DiAer GArevler: MA14dA14rlA14k, Aevre ve Aehircilik alanAnda AeAitli projeleri yA14rA14tA14r, kamuoyunu bilgilendirir, Aevresel etkileri deAerlendirir ve Aevre dostu uygulamalarA teAvik eder. AyrAca, ildeki diAer kurumlarla iA birliAi yapar ve AeAitli AalAAtaylar, seminerler dA14zenleyerek toplumu bilinAlendirir.Aevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14AA14nA14n YetkileriAevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14AA14, yasal dA14zenlemeler AerAevesinde belirli yetkilere sahiptir. Bu yetkiler, il genelinde Aevre ve Aehircilikle ilgili konularda uygulama ve denetim yapma, izin ve ruhsat verme gibi alanlarda kullanAlAr.1. Denetim Yetkisi: Al mA14dA14rlA14kleri, Aevre ve Aehircilikle ilgili mevzuata uygunluAu denetler ve gerektiAinde cezai yaptArAmlar uygular. Bu denetimler, inAaat faaliyetleri, atAk yAnetimi, Aevre kirliliAi kontrolA14 gibi konularA kapsar.2. Ruhsat ve Azin Verme Yetkisi: YapA ruhsatA, iAletme izni, Aevre izni gibi belgeleri verme yetkisi il mA14dA14rlA14klerine aittir. Bu belgeler, ilgili projelerin Aevre ve Aehircilik mevzuatAna uygun olduAunu ve gerekli standartlarA karAAladAAAnA belgelemek amacAyla verilir.3. Planlama Yetkisi: Al mA14dA14rlA14kleri, il genelindeki imar planlarAnA hazArlama, revize etme ve uygulama yetkisine sahiptirler. Bu yetki AerAevesinde, ilin kentsel dAnA14AA14m sA14recini yAnlendirme ve planlama yetkisi de mA14dA14rlA14klere verilmiAtir.4. DanAAma ve Bilgilendirme Yetkisi: Aevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14kleri, Aevre ve Aehircilikle ilgili konularda halkA bilgilendirme, danAAma ve rehberlik hizmetleri sunma yetkisine sahiptirler. Bu kapsamda, AeAitli bilgilendirme kampanyalarA dA14zenleyerek toplumu bilinAlendirirler.5. Aevresel Etki DeAerlendirmesi Yetkisi: BA14yA14k AlAekli projelerin Aevresel etkilerini deAerlendirme ve izleme yetkisi il mA14dA14rlA14klerine aittir. Bu deAerlendirmeler, Aevresel etkilerin minimize edilmesi ve doAal kaynaklarAn korunmasA iAin Anemlidir.6. Acil Durum MA14dahale Yetkisi: Aevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14kleri, Aevresel felaketler veya acil durumlarda mA14dahale etme yetkisine sahiptirler. Bu kapsamda, Aevre kirliliAi, su baskAnlarA gibi acil durumlarla baAa AAkma ve Anleme AalAAmalarA yA14rA14tA14rler.SonuAAevre ve Aehircilik Al MA14dA14rlA14AA14, il dA14zeyinde Aevre koruma, kentsel dAnA14AA14m, imar planlamasA gibi konularda faaliyet gAsteren ve bu alanlarda uygulama ve denetim yetkisine sahip olan Anemli bir kurumdur. MA14dA14rlA14kler, il genelinde Aevre ve Aehircilik politikalarAnAn hayata geAirilmesi, Aevresel denge ve Aehirsel dA14zenin saAlanmasA iAin AalAAmalar yA14rA14tA14rler. Yetkilendirildikleri konul